fbpx

Algemene voorwaarden

Door een bestelling te plaatsen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden zoals deze beschikbaar zijn gesteld op de website van: www.boernwinkel.nl

Artikel 1 – Definities

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht, indien deze niet uitgesloten is door de aard van het product. Consument: de natuurlijke- of rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Dag: kalenderdag

Digitale inhoud: gegevens in digitale vorm die geproduceerd en geleverd worden. Herroepingsrecht: demogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand, mits het product niet valt binnen de vernoemde categorieën in artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht.

# Icoon: Weergeeft een beknopte versie van het artikel in spreektaal, dit kan niet gebruikt worden als leidend in een eventuele klachtenprocedure.

Ondernemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt. Ook wel genoemd “Boer’n Winkel”

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle geleverde werkzaamheden,aanbiedingen, overeenkomsten, producten, offertes door of namens Boer’n
 2. Van de voorwaarden kan afgeweken worden door een schriftelijke en uitdrukkelijke overeenkomsttussen beide

# ALLES WAT JE DOET EN KOOPT VIA DE WEBSHOP VALT ONDER ONZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Allergenen: De ondernemer tracht mogelijke allergenen zo goed mogelijk weer te Indien de consument belast is met een voedselallergie is het gewenst contact op te nemen met deklantenservice van de onderneming.
 2. Weergegeven prijzen bij producten van de ondernemer kunnen dagelijks wijzigen, tenzij anders vermeld. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod
 3. De weergegeven prijzen op alle communicatie van Boer’n Winkel worden gehanteerd ineuro’s en zijn inclusief
 4. Prijzen die Boer’n Winkel hanteert voor zijn producten of diensten kunnen te allen tijde wijzigen, opeigen initiatief of door Nadat de bevestiging van de bestelling bij de ondernemer bekend is, kan de prijs voor de consument zijn bestelde product(en) niet meer wijzigen tenzij deze prijs door een systeem- of menselijke fout is veroorzaakt.
 5. De producten en/of diensten zijn voorzien van een volledige en nauwkeurige Deze omschrijving bevat details waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat een goede beoordelingvan het product vastgesteld kan worden door de consument.
 6. Afbeeldingen die gebruikt worden ter ondersteuning van het aanbod zijn eenwaarheidsgetrouwe weergave van het desbetreffende
 7. Elk aanbod, product, dienst, bevat zodanige informatie dat de verplichtingen en rechten, dieverbonden zijn aan de aanvaarding van het aanbod, duidelijk zijn voor de

# INFORMATIE WORDT DUIDELIJK GEPLAATST OP DE SITE, IS MAKKELIJK VINDBAAR. PRODUCTFOTO’S WEERSPIEGELEN EEN WAAR BEELD VAN ONZE PRODUCTEN MAAR VERLENEN GEEN RECHTEN. INFORMATIE KAN ELKE DAG VERANDEREN, HOUDT

DAAROM DE WEBSITE GOED IN DE GATEN. HET AANBOD VAN PRODUCTEN IS BEPERKT OMDAT DE BOER’N WINKEL EENKLEINE ONDERNEMING BETREFT.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. Onder voorbehoud van lid 2, komt de overeenkomst tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod, en de daarbij gestelde voorwaarden, door de
 2. Het aanbod geschied via de elektronische weg. Waarna de consument deze heeft aanvaard,bevestigd de ondernemer langs de elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst niet bevestigd is door de ondernemer kan de consument van de overeenkomst afzien. Eventuele uitzonderingen zijn van toepassing zoals vermeld in Artikel 5 –
 3. Bij een elektronische overdracht en/of betaling via de website omgeving zal de ondernemer toepasselijke veiligheidsmaatregelen nemen om de elektronische overdracht van data veilig telaten
 4. Mits dit binnen de wettelijke kaders valt kan de ondernemer onderzoeken of de consument aan zijnbetalingsverplichtingen kan Indien er naar aanleiding van dit onderzoek goede gronden zijn gevonden om de overeenkomst niet aan te gaan, is de ondernemer gerechtigd gemotiveerd om een bestelling te weigeren of aan bijzondere voorwaarden te binden.

# ALS JE EEN ALLERGIE HEBT, NEEM DAN CONTACT OP MET ONS VOOR MEER INFORMATIE. ZODRA JE OP DE KNOPBESTELLEN KLIKT GA JE EEN OVEREENKOMST MET ONS AAN NADAT JE DEZE IN JE EMAIL HEBT ONTVANGEN. OOK ZORGEN WIJ DAT JOUW BETALING IN EEN VEILIGE OMGEVING PLAATSVINDT.

Artikel 5 – Herroepingsrecht, Uitsluiting En Uitoefening

 1. Als basisbeginsel heeft de consument wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd en kan de consument zonder opgave van reden het product retourneren of de overeenkomst ontbinden, op voorwaarde dat:
  1. Het product niet is gebruikt
  2. Het geen product is wat snel kan bederven of een beperkte houdbaarheid heeft, zoalsvoedsel of bloemen
  3. Het geen product is dat op maat gemaakt of aangepast is voor de consument
  4. Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd die om hygiënische redenenverzegeld zijn zoals beschreven in Artikel 5, lid
  5. De verzegeling nog intact is betreffende de verpakking en vacuüm waar het vlees van deonderneming in geborgen zit
  6. Het geen producten betreft die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn metandere producten (Bijv. Risico op kruisbesmetting van vlees)
 2. Het beschreven herroepingsrecht in Artikel 5, lid 1. Is alleen van toepassing wanneer de consument zorgvuldig met de verpakking is omgegaan. Deze zal het product bij afhalen inspecteren in die matewat nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen. Hierbij is het uitgangspunt dat de consument deze inspectie voltooid zoals deze dat in een fysieke winkel zou
 3. Wanneer het product niet voldoet aan de wens van de consument zoals beschreven in Artikel 5, lid 2. weigert hij het product bij het afhaalmoment en neemt het pakket niet
 4. Als aan alle bovenstaande voorwaarden is voldaan ontvangt de consument het betaalde bedragbinnen 14 dagen op zijn opgegeven rekeningnummer zoals deze bekend is bij de
 5. De bedenktijd van 14 dagen zoals genoemd in Artikel 5, lid Vangt aan:
  1. Zodra de consument de bevestiging van zijn bestelling via elektronische weg heeft ontvangen
 6. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrechtligt bij de
 7. Indien er gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, ontbinden van rechtswegedaaropvolgend alle aanvullende overeenkomsten.

# JE KAN EEN VLEESPRODUCT NIET RETOURNEREN ZODRA JE DEZE HEBT AANGENOMEN. DIT

I.V.M. HET BEDERVEN VAN HET VLEES. CONTROLEER DAAROM GOED HET PRODUCT BIJ HET AFHALEN IN DE BOER’NWINKEL, ZODAT JE ZEKER WEET DAT DIT HET VLEES IS WAT JE BESTELD HEBT.

Artikel 6 – Verplichtingen Ondernemer Bij Herroeping

 1. Meldingen van herroepingsrecht kunnen gedaan worden op elektronische wijze via de klantenservice e-mail van de ondernemer waarna de situatie onderzocht zal Naar aanleiding van deze e-mail zal een ontvangstbevestiging van de herroeping gestuurd worden via dezelfde weg.
 2. De ondernemer vergoedt binnen 14 dagen na ontvangst van de melding vernoemd in lid 1. alle betalingen van de consument, inclusief verzendingskosten, in rekening gebracht door de ondernemer. De ondernemer heeft het recht te wachten met terugbetaling tot de retourzending is ontvangen.
 3. De terugbetaling zal geschieden via hetzelfde betaalmiddel waarop de consument zijn bestellinggedaan heeft, tenzij ingestemd wordt met een andere Deze terugbetaling is kosteloos voor de consument.

# ZODRA JE EEN BESTELLING WEIGERT BIJ HET AFHALEN IN DE BOER’N WINKEL, NADAT JE HEBT VASTGESTELD DAT ER IETS MIS IS MET DE BESTELLING, MAIL JE ONS. WIJ ZETTEN DAN DE TERUGBETALINGSPROCEDURE IN WERKING EN ZORGEN DAT JE BINNEN 14 DAGEN HET BEDRAG TERUGGESTORT KRIJGT OP JE REKENING.

Artikel 7 – Levering En Uitvoering

 1. De ondernemer neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de uitvoering van
 2. De levering wordt gedaan op het adres van de Boer’n
 3. De door de consument gekozen bezorgdag en het tijdvak zal door de ondernemer zo goed mogelijknageleefd worden, met inachtneming van Artikel
  1. De ondernemer draagt geen verantwoordelijkheid voor Derden die de bezorging van degekozen bezorg dag niet kunnen
 4. Indien een bestelling niet volledig kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hier zo spoedig mogelijk bericht over. De consument heeft hierbij het recht om de bestelling te annuleren en
  1. Indien ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt zal de ondernemer het bedrag dat deconsument heeft betaald onverwijld terugbetalen en storten op het opgegeven rekeningnummerwat bij de ondernemer bekend is.

# WIJ ZULLEN ALTIJD GOED MET JE BESTELLING OMGAAN. ZORG DAT HET ADRES EN TELEFOONNUMMER WAT JE IN JEPROFIEL HEBT STAAN EN OPGEGEVEN HEBT BIJ JE BESTELLING JUIST IS. SOMS KOMT ER VERTRAGING VOOR OF KAN EEN GROTE BESTELLING NIET GELIJK GELEVERD WORDEN, WIJ ZULLEN JE HIER ALTIJD OVER BERICHTEN EN SAMEN TOT EEN OPLOSSING KOMEN.

 

 

Artikel 8 – Betaling

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in vermelde betaalgegevens aan de ondernemer kenbaar te
 2. Bestellingen kunnen alleen afgehaald worden wanneer betaling bij de ondernemer geregistreerd
 3. Betalingen kunnen ook voltooid worden door betalen bij

# ALLE BESTELLINGEN DIE JE OP DE WEBSHOP DOET VRAGEN OM BETALING NA ONTVANGST VAN BEVESTIGING. OP DEZE BEVESTIGING ZAL OOK HET UITEINDELIJKE TE BETALEN BEDRAG VERMELD STAAN. OOK IS HET MOGELIJK OM TE BETALEN BIJ AFHALEN.

Artikel 9 – Klachtenregeling

 1. Klachten kunnen kenbaar worden gemaakt via een mail aan de
 2. Eventuele klachten moeten tijdig doorgegeven worden aan de ondernemer en volledig en duidelijkomschreven worden bij de indiening van de Eventuele foto’s van de gebreken versnellen debeoordeling van de klacht.
 3. Klachten over versproducten worden binnen 1 werkdag van een respons voorzien, waarna hetklachtenonderzoek van start gaat.
  1. Indien er door de aard van de klacht een langere verwerkingstijd benodigd is zal dit tijdiggecommuniceerd worden naar de

# INDIEN JE EEN KLACHT HEBT, GEEF DIT DAN ZO SNEL MOGELIJK DOOR AAN ONS. WIJ ZULLEN SAMEN MET JOU NAAR EENGEPASTE OPLOSSING ZOEKEN.

Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. De ondernemer zal zorgvuldig met de gegevens van de consument omgaan en werkt volgens dewettelijk vastgestelde privacy bepalingen zoals weergeven in de
 2. Verkregen gegevens doormiddel van het consumenten profiel aangemaakt op de site, bezoekersgedrag op de website en andere identiteitsbepalende gegevens worden slechts intern door de ondernemer gebruikt en zullen niet aan derden verstrekt
  1. Alle huidige wet- en regelgeving wordt in acht genomen betreffende

# JOUW GEGEVENS ZIJN VEILIG BIJ ONS EN VOLDOEN AAN DE PRIVACYWETGEVING.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan zijn producten door de consument of derden waaronder gevolgschade, vertragingsschade, of letselschade, of enige andere schade uit welke oorzaak dan ook, tenzijgrove schuld en/of verwijtbare nalatigheid.

Artikel 12 – Aanvullende Of Afwijkende Bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen, zoals vermeld in Artikel 2, lid 2., mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd.